Regulamin konkursu KAPARY na WIELKANOC

2017-12-01 14:16

Regulamin konkursu „Konkursu KAPARY na WIELKANOC Gotuj z OLE! na Beszamel.pl”

1. Organizatorem konkursu jest:

- ZPR Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 04-187 Warszawa, ul. Dęblińska 6, NIP 526-00-08-745, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000291159, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 91 850 000,00 złotych

- OLE! OKECHAMP S.A., ul. Dąbrowskiego 259, 60-406 Poznań, NIP: 779-21-94-028, REGON:634419544, KRS: 0000235254 - Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 7 500 000 zł (opłacony w całości)

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na www.beszamel.pl w dniach 23.03.2018., ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 20.04.2018. na www.beszamel.pl

3. W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba.

4. Zadanie dla uczestników konkursu zostanie ogłoszone na stronach www.beszamel.pl oraz w mediach społecznościowych. Przyjmowane będą tylko odpowiedzi udzielone w formie elektronicznej, przesłane mailem pod wskazany adres do 13.04.2018.

5. Aby wziąć udział w Konkursie wystarczy przesłać zdjęcie oraz przepis na WIELKANOCNE danie z wykorzystaniem produktów firmy OLE!: SUSZONYCH POMIDORÓW I/LUB KAPARÓW. 

6. Komisja Konkursowa wyłoni 10 laureatów (zwycięzców nagród) w konkursie.

7. Komisja Konkursowa dokonując wyboru Laureatów pod uwagę będzie brała estetykę zdjęć oraz kreatywność, pomysłowość i oryginalność przesłanych przepisów.

8. Dnia 20.04.2018. na www.beszamel.pl zostanie ogłoszona lista Laureatów. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszona w mediach społecznościowych.

9. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa w składzie:

Anna Śmiałek, Dominik Malczewski, Beata Grams.

10. Komisja Konkursowa, wskaże czy osoby biorące udział w Konkursie spełniły wszystkie kryteria uprawniające do przyznania nagrody.

11. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma OLE! 

12. Laureaci nagród z tytułu ich otrzymania zobowiązani będą do uiszczenia stosownych podatków i składek ubezpieczeniowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa/opcja zostaną zwolnieni z uiszczenia podatku, obowiązek ten przejmuje Organizator konkursu.

13. Laureat Konkursu uzgodni z Organizatorem termin i sposób odbioru nagrody.

14. W przypadku nieuzgodnienia terminu odbioru nagrody Organizator wyznaczy datę oraz miejsce odbioru nagrody. Nagroda nie odebrana przez Laureata pomimo dwukrotnego powiadomienia, przechodzi na własność Organizatora. Nagrody będą wydane Laureatom nie później niż 28 lutego 2018.

15. Regulaminu jest dostępny w lokalu Organizatora przy ul. Dęblińskiej 6, 04-187 Warszawa, oraz przy ul. Jubilerskiej 10, 00-939 w Warszawie.

16. Ewentualne reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty ogłoszenia listy nagrodzonych. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

17. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.