Regulamin konkursu KAPARY DLA PARY

2017-11-09 13:20

Regulamin konkursu „Konkursu KAPARY DLA PARY Gotuj z OLE! na Beszamel.pl”

1. Organizatorem konkursu jest:

- ZPR Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 04-187 Warszawa, ul. Dęblińska 6, NIP 526-00-08-745, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000291159, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 91 850 000,00 złotych

- OLE! 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na www.beszamel.pl w dniach 8.12.2017., ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 20.12.2017. na www.beszamel.pl

3. W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba.

4. Zadanie dla uczestników konkursu zostanie ogłoszone na stronach www.beszamel.pl oraz w mediach społecznościowych. Przyjmowane będą tylko odpowiedzi udzielone w formie elektronicznej, przesłane mailem pod wskazany adres do 15.12.2017.

5. Aby wziąć udział w Konkursie wystarczy wysłać przepis dania kuchni śródziemnomorskiej z wykorzystaniem produktów firmy OLE!. 

6. Komisja Konkursowa wyłoni 10 laureatów (zwycięzców nagród) w konkursie.

7. Komisja Konkursowa dokonując wyboru Laureatów pod uwagę będzie brała kreatywność, pomysłowość i oryginalność przesłanych przepisów.

8. Dnia 20.12.2017. na www.beszamel.pl zostanie ogłoszona lista Laureatów.

9. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa w składzie:

Anna Śmiałek, Dominik Malczewski, 

10. Komisja Konkursowa, wskaże czy osoby biorące udział w Konkursie spełniły wszystkie kryteria uprawniające do przyznania nagrody.

11. Pełną listę nagród w Konkursie zawiera załącznik do niniejszego Regulaminu.

12. Laureaci nagród z tytułu ich otrzymania zobowiązani będą do uiszczenia stosownych podatków i składek ubezpieczeniowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa/opcja zostaną zwolnieni z uiszczenia podatku, obowiązek ten przejmuje Organizator konkursu.

13. Laureat Konkursu uzgodni z Organizatorem termin i sposób odbioru nagrody.

14. W przypadku nieuzgodnienia terminu odbioru nagrody Organizator wyznaczy datę oraz miejsce odbioru nagrody. Nagroda nie odebrana przez Laureata pomimo dwukrotnego powiadomienia, przechodzi na własność Organizatora. Nagrody będą wydane Laureatom nie później niż 30 listopada 2017.

15. Regulaminu jest dostępny w lokalu Organizatora przy ul. Dęblińskiej 6, 04-187 Warszawa, oraz przy ul. Jubilerskiej 10, 00-939 w Warszawie.

16. Ewentualne reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty ogłoszenia listy nagrodzonych. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

17. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE