Regulamin wydarzenia Beszamel.pl „100 przepisów na śledzie”

2020-11-30 8:41

Regulamin wydarzenia Beszamel.pl  „100 przepisów na śledzie” 

Spis treści

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIU
  3. ZASADY WYDARZENIA
  4. PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)
  5. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA WYDARZENIA
  6. PUBLIKACJA
  7. DANE OSOBOWE
  8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem wydarzenia jest: Time S.A.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Dęblińskiej 6, 04-187 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem 0000295857, posiadająca NIP: 5261004620 oraz kapitał zakładowy w wysokości zł 25 070 000,00 zł  (dalej „Organizator Time SA”).

Wydarzenie organizowane jest pod nazwą „100 przepisów na śledzie” (dalej nazywane "Wydarzeniem").Wydarzenie rozpoczyna się w dniu 1.12.2020, a kończy się dnia 15.12.2020 o godzinie 23:59 (dalej "Czas Trwania Wydarzenia").Wydarzenie organizowane jest na stronie internetowej Se.pl, Beszamel.pl,  Facebooku Beszamel.pl oraz Instagram Beszamel.pl

Organizator wydarzenia Time S.A. powoła komisję, w której skład wejdą przedstawiciele Time S.A. (dalej „Komisja”). Do zadań Komisji należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wszelkie wątpliwości związane z wydarzeniem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu oraz wskazanie/wybór Zwycięzców w zakresie przewidzianym przez Regulamin.

WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIU

Uczestnikiem Wydarzenia, (dalej “Uczestnik”), może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

wykona zadanie wydarzenia (dalej „Zadanie”);

wejdzie na stronę wygrajksiazke.se.pl i prześle zadanie w terminie 1.12.2020-15.12.2020

zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Wydarzeniu uczestnika, który:

przekaże Współorganizatorom nieprawdziwe dane;

nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;

naruszy postanowienia Rozdziału, w szczególności Rozdziału 2 i 4;

w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Przystąpienie do Wydarzenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

ZASADY WYDARZENIA

Zadanie – przyślij swój przepis na śledzie w ramach wydarzenia „100 przepisów na śledzie” na adres Wydarzenia (dalej: „Zadanie”).

W Wydarzeniu biorą udział Prace przesłane przez stronę wygrajksiazke.se.pl  wcześniej zatwierdzone przez Organizatora. 

Do prawidłowego zgłoszenia udziału konieczne jest podanie imienia i nazwiska Uczestnika, adres zamieszkania, e-mail oraz numeru telefonu. Każdy Uczestnik może zgłosić w Czasie Trwania Wydarzenia nieograniczoną liczbę prac jako ZADANIE. Praca powinna być przygotowana w jakości umożliwiającej potencjalne wykorzystanie w internecie i w druku. Wybrane przez Komisję Konkursową prace zaakceptowane przez Organizatora zostaną opublikowane na Beszamel.pl, Facebook Beszamel.pl oraz Instagram Beszamel.plOrganizator ma prawo odmówić przyjęcia Pracy w przypadku jej niskiej wartości merytorycznej, a także w przypadku pracy przedstawiającej treści: obraźliwe, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, dyskryminujące płeć/rasę/narodowość/język/religię, sprzeczne z obowiązującym prawem/dobrymi obyczajami, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, naruszające prawa i/lub dobre imię osób trzecich/Współorganizatorów, oraz prac zawierających treści obraźliwe/wulgarne/groźby skierowane pod adresem osób trzecich lub w innym uzasadnionym przypadku.Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków Wydarzenia i potwierdza, iż udział w  Wydarzeniu, następuje na warunkach wskazanych w Regulaminie.Uczestnik może zrezygnować z udziału w Wydarzeniu poprzez przesłanie wiadomości mailem na adres mailowy beszamel@grupazpr.plOrganizator ma prawo zawiesić lub wykluczyć Uczestnika z udziału w Wydarzeniu w przypadku dokonania Zgłoszenia w sposób niezgodny z Regulaminem oraz innego naruszenia przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia praw osób trzecich, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia podejmowania przez Uczestnika działań mogących mieć wpływ na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z Regulaminem. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres mailowy Uczestnika. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)

Uczestnik Wydarzenia z chwilą przesłania Pracy Konkursowej oświadcza, iż posiada pełnię praw autorskich do Pracy. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem Pracy oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania pracy w prasie i sieci Internet i jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z z nadesłanej Pracy przez Organizatora ZPR Media na polach eksploatacji niezbędnych do opublikowania zdjęć w prasie i sieci internet. W przypadku, gdyby prace przedstawiały wizerunki osób trzecich, Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że posiada zgody wszystkich osób przedstawionych na Pracy bądź w przypadku osób niepełnoletnich – zgody wszystkich opiekunów prawnych - na wykorzystanie wizerunku osób przedstawionych w Pracy zgodnie z pkt. 4.3. Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Pracy , które zostały przez tego Uczestnika zgłoszone do udziału w Wydarzeniu jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z opublikowaniem pracy w prasie i sieci Internet w szczególności do poniesienia opłat za ich zamieszczenie i udostępnienie w prasie i sieci Internet na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.W przypadku, gdy w ramach Zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w sieci Internet, w prasie, telewizji, jak również na wszelkich nośnikach reklamowych (w tym ulotki, standy, display, outdoor).Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do pracy i wizerunków.Nadesłanie Prac Konkursowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rzecz Organizatora nieodwołalne i nieodpłatne wykorzystywanie wizerunków osób przedstawionych na przesłanych Pracach Konkursowych oraz do wielokrotnego ich wykorzystywania, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych prac na łamach wszystkich wydawnictw, a w szczególności serwisów internetowych wydawanych lub prowadzonych przez Organizatora. Nadesłanie prac na Wydarzenie jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi licencji niewyłącznej do nieograniczonego korzystania i rozporządzania przesłanej w ramach Zgłoszenia Pracy na cały okres trwania Wydarzenia i przez okres 3 lat od jego zakończenia. Uczestnik udziela Organizatorom zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do prac związanych z Wydarzeniem tj. w szczególności przeróbek i adaptacji. Udzielenie Współorganizatorom licencji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje z chwilą przesłania Zgłoszenia do udziału w Konkursie.Licencja o której mowa w p. 4.6. powyżej dotyczy wykorzystania Prac, w całości, jak i we fragmentach, w kraju i poza jego granicami i obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:

utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy techniką, w tym w szczególności techniką cyfrową i drukarską,

wprowadzanie do obrotu oraz dystrybucję,

publiczne udostępnianie,

wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowych i Internetu,

wystawienie, wyświetlenie,

nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną,

nadania za pośrednictwem satelity,

reklama, promocja,

publikacja w czasopismach i dziennikach,

wprowadzenie do obrotu, na nośnikach magnetycznych, optycznych i elektronicznych, w sprzedaży, prasowej, mobilnej i wszelkiego innego typu, a także do Internetu;

wprowadzenie do pamięci komputera, sieci multimedialnych, sieci IP, sieci zamkniętych i otwartych;

publiczne odtwarzanie w całości lub w odcinkach, we wszystkich postaciach;

nadawanie całości lub fragmentów za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej lub przekazów audiowizualnych przez stacje naziemne, kablowe i satelitarne, w szczególności w telewizji;

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnianie ich w całości lub we fragmentach w Internecie, a w szczególności w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności VOD, PPV, AVOD, SVOD dostępnych w technice downloading, streaming, ADSL, SL oraz jakiejkolwiek innej, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów komórkowych, komputerów przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS, w szczególności poprzez SMS i IVR, WAP, MMS za pomocą telekomunikacyjnych sieci przekazu danych).

Uczestnik dokonujący zgłoszenia do Wydarzenia upoważnia Organizatora do udzielenia sublicencji oraz do wykonywania w jego imieniu osobistych praw autorskich do Pracy oraz do wprowadzania zmian w Pracy , w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z Pracy. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania swych autorskich praw osobistych w sposób naruszający uzasadnione interesy Organizatora. W szczególności, autor Pracy zobowiązuje się, iż bez pisemnej zgody Organizatora nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa Pracy Konkursowej, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy. Nadesłanie Pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatora w formie nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do publikacji w wydawanych przez niego w prasie, serwisach internetowych imienia i nazwiska Uczestnika,.Organizator ma prawo usunąć Prace , które zawierać będą treści obraźliwe, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, dyskryminujące płeć/ rasę/ narodowość/ język/ religię, sprzeczne z obowiązującym prawem/ dobrymi obyczajami, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, naruszające prawa i/lub dobre imię osób trzecich/ Organizatora, zdjęcia obraźliwe/ wulgarne/ zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich lub w innym uzasadnionym przypadku.Każdy Uczestnik oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla autorów Prac zgłoszonych w Wydarzeniu.

ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA WYDARZENIA

O przyjęciu Pracy  decyduje czas jej wpłynięcia do Organizatora Time SA. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Wydarzeniu.Wydarzenie jest jednoetapowe.W Wydarzeniu biorą udział Prace przesłane przez formularz na stronie wygrajksiazke.se.pl – wcześniej zatwierdzone przez Organizatora. W trakcie i po zakończeniu zbierania prac nadesłanych na Wydarzenie, Komisja dokona oceny wszystkich nadesłanych prac biorąc pod uwagę ich wartość merytoryczną, oryginalność oraz jakość i wybierze 100 laureatów, którzy zostaną nagrodzeni książką ŚLEDZIE BAŁTYCKIE NATURALNIE Nieoczywiste przepisy na śledzia zebrali Śledziożercy: Gieno Mientkiewicz i Andrzej Szylar. Spośród 100 laureatów komisja wybierze 26  autorów najbardziej oryginalnych przepisów i przepisy te zostaną opublikowane w serwisie Beszamel.pl  prace (przepisy) zostaną opublikowane w serwisie Beszamel.pl Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.Organizator sporządzą i będzie przechowywać przez 5 lat od momentu rozstrzygnięcia Konkursu listę osób wyróżnionych w Wydarzeniu, których Prace zostaną opublikowane oraz  dane wyróżnionych Uczestników.

PUBLIKACJA

Prace decyzją Komisji zostaną opublikowane w serwisie Beszamel.pl 

Wyniki zostaną ogłoszone na Beszamel.pl, dnia 16.12.2020Wyróżnieni nagrodą książkową oraz ewentualnie publikacją zostaną powiadomieni o wygranej mailowo na adres wskazany w zgłoszeniu konkursowym, w terminie do 16.12.2020 do godziny 23:59.Imię i nazwisko wyróżnionej książką osoby wraz z pracą, zostanie opublikowane w serwisie Beszamel.pl zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

DANE OSOBOWE

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Time S.A..:

Administrator danych osobowychAdministratorem Twoich danych osobowych będzie Time S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dęblińskiej 6, 04-187 Warszawa, (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Time S.A., ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawaprzez e-mail: iod@grupazpr.pl

Inspektor ochrony danychWyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Time S.A. ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawaprzez e-mail: iod@grupazpr.pl

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia Wydarzenia oraz wyłonienia wyróżnionych prac. Jeżeli to Ty zostaniesz wyróżniony publikacją – będziemy przetwarzać Twoje dane także w celu opublikowania ich na Stronie Wydarzenia. Na Stronie Wydarzenia opublikowane zostanie Twoje imię i nazwisko (tak abyś mógł w łatwy sposób dowiedzieć się o wyróżnieniu). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgoda, którą wyrażasz poprzez tzw. wyraźne działanie potwierdzające czyli wysłanie do nas zgłoszenia i/lub wzięcie udziału w Wydarzeniu. O tym, kto zostanie wyróżniony publikacją zadecyduje Komisja. 

Okres przechowywania Twoich danych osobowychBędziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w czasie trwania Wydarzenia. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane wcześniej jeżeli wycofasz zgodę na ich przetwarzanie. 

Odbiorcy Twoich danych osobowychBędziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar GospodarczyTwoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowychMasz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadku gdy przetwarzamy je na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej

Prawo wycofania zgodyDo momentu zakończenia Wydarzenia możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, wysyłając na adres e-mail: iod@grupazpr.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych". W treści wiadomości musisz podać nam swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, którego użyłeś w Wydarzeniu. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Wydarzeniu oraz utratą prawa do publikacji pracy. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organuPrzysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danychPodanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zgłoszenia konkursowego uniemożliwi jednak wzięcie udziału w Konkursie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator nie zapewnia i nie ponosi kosztów niezbędnych do udziału w Wydarzeniu oraz nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe podczas lub w związku z udziałem w Wydarzeniu.Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Wydarzenia.Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Wydarzenia wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantują, że strony sieci Internet będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji/emisji.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Wydarzenia wynikające z przyczyn niezależnych od niego.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu.Organizator jest  uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Wydarzeniu. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności oraz zmian wymaganych zmianami przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie Beszamel.pl. Organizator ustanawia adres korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji związanej z Wydarzenia:Time S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dęblińskiej 6, 04-187 Warszawa;Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia, unieważnienia lub zakończenia Wydarzenia, jeśli nie ma gwarancji, że zostanie przeprowadzony w sposób uczciwy lub prawidłowy, np. z powodów technicznych, a także do przedłużenia oraz zorganizowania kolejnej edycji Wydarzenia, a także w każdym innym przypadku według uznania Organizatora.Wydarzenie nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 17 marca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.).

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE