Regulamin konkursu „Konkurs dla grzybiarzy beszamel.pl”

2017-09-14 17:43

Regulamin konkursu „Konkurs dla grzybiarzy beszamel.pl”

 1. Organizatorem konkursu jest:

- ZPR Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 04-187 Warszawa, ul. Dęblińska 6, NIP 526-00-08-745, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000291159, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 91 850 000,00 złotych.

 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na www.beszamel.pl  w dniach 15 - 20 września, ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 22.09.2017 na www.beszamel.pl  

3. W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba.

4.  Zadanie dla uczestników konkursu zostanie ogłoszone na stronach www.beszamel.pl oraz w mediach społecznościowych. Przyjmowane będą tylko odpowiedzi udzielone w formie elektronicznej, przesłane mailem pod wskazany adres oraz zamieszczone jako komentarz pod postem dotyczącym konkursu na fanpage’u serwisu beszamel.pl do 22.09.2017r.

5. Aby wziąć udział w Konkursie wystarczy wysłać ciekawy przepis dania lub przetwory z grzybów wraz z jej zdjęciem (wykonanym samodzielnie).

6. Komisja Konkursowa wyłoni 2 laureatów (zwycięzców nagród) w konkursie. 

7. Komisja Konkursowa dokonując wyboru Laureatów pod uwagę będzie brała kreatywność, pomysłowość i oryginalność przesłanych przepisów i zdjęć potraw . 

8. Dnia 22.09.2017 na www.beszamel.pl zostanie ogłoszona lista Laureatów. 

9. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa w składzie:

Anna Śmiałek, Beata Grams, Dominik Malczewski

10. Komisja Konkursowa, wskaże czy osoby biorące udział w Konkursie spełniły wszystkie kryteria uprawniające do przyznania nagrody.

11. Pełną listę nagród w Konkursie zawiera załącznik do niniejszego Regulaminu.

12. Laureaci nagród z tytułu ich otrzymania zobowiązani będą do uiszczenia stosownych podatków i składek ubezpieczeniowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa/opcja” zostaną zwolnieni z uiszczenia podatku, obowiązek ten przejmuje Organizator konkursu.

13. Laureat Konkursu uzgodni z Organizatorem termin i sposób odbioru nagrody

14. W przypadku nieuzgodnienia terminu odbioru nagrody Organizator wyznaczy datę oraz miejsce odbioru nagrody.  Nagroda nie odebrana przez Laureata pomimo dwukrotnego powiadomienia, przechodzi na własność Organizatora. Nagrody będą wydane Lauretom nie później niż 37 października 2017

15. Regulaminu jest dostępny w lokalu Organizatora przy ul. Dęblińskiej 6, 04-187 Warszawa, oraz przy ul. Jubilerskiej 10, 00-939 w Warszawie

16. Ewentualne reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty ogłoszenia listy nagrodzonych. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

17. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE